ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

ინფოარხების ცნობების შეკრება
21-ე საუკუნის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა არა მხოლოდ წიგნების საცავი და არც მხოლოდ ელექტრონულ მონაცემთა ბაზების წვდომის ადგილი, არამედ ინფორმაციის აქტიური ძიების, სამეცნიერო კომუნიკაციის, იდეათა გაცვლის, სწავლებისა და მსჯელობის სივრცეა.
Updated: 2 საათი 10 წუთი-ს წინ

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ხუთ, 07/12/2017 - 14:02

ქაზემზადე, ფირუზ. ბრძოლა ამიერკავკასიისთვის:1917-1921 / წინასიტყვაობა მ. კარპოვიჩისა; წინასიტყვაობა ქართული გამოცემისათვის ლ. ბაქრაძისა; მთარგმ. ქ. ქანთარია; მეცნ. რედ. გ. მამულია. -თბ.: პოეზია, 2016. – 427 გვ.

ISBN 978-9941- 0-8701- 1

წიგნი ეხება საქართველოს, აზერბაიჯანისა და სომხეთის პოლიტიკურ ისტორიას, ამ ქვეყნების მიერ 1918 წლის მაისში სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 1920-1921 წლებში ბოლშევიკური რუსეთის მიერ მათ ხელახალ შთანთქვა-ანექსიამდე. 1950-იან წლებში გამოქვეყნებული ეს შრომა წარმოადგენს დასავლურ ისტორიოგრაფიაში პირველ ცდას კომპლექსურად შეისწავლოს ხსენებული საკითხი იმ დროს ხელმისაწვდომი ლიტერატურის და წყაროთა კრიტიკული ანალიზის საფუძველზე. მნიშვნელოვანია, რომ ნაშრომში განხილული მოვლენები ნაჩვენებია რეგიონულ კონტექსტში. ქაზემზადეს შრომა დღემდე ითვლება  ერთ-ერთ მთავარ და ფუნდამენტალურ გამოკვლევად სამხრეთ კავკასიის ხალხთა პოლიტიკური ისტორიის ამ უმნიშვნელოვანესი პერიოდის შესახებ.
წიგნს თან ახლავს ფოტომასალა.


იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ხუთ, 07/12/2017 - 13:56


იუნგი, კარლ  გუსტავ. მეტამორფოზის სიმბოლოები / მთარგმ. მ. ბადრიძე. - თბ.: დიოგენე, 2017. – 622 გვ.

ISBN  978-9941- 11-530- 1

დიდი შვეიცარიელი ფსიქოლოგის კარლ გუსტავ იუნგის (1875-1961) უმნიშვნელოვანესი ნაშრომი „მეტამორფოზის სიმბოლოები“ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წიგნია ფსიქოანალიზურ ლიტერატურაში. ამ თხზულებაში ჩამოყალიებებული მოსაზრებებით იუნგი შორდება ლიბიდოს ფროიდისეულ გაგებას და ტერმინს უფრო ფართო მნიშვნელობას ანიჭებს: ლიბიდო სექსუალური ენერგია კი არა, ზოგადი ფსიქიკური ენერგიაა, რომლის სექსუალური ასპექტები მეორეხარისხოვან როლს თამაშობს.
„მეტამორფოზის სიმბოლოებში“ იუნგი ავითარებს მოძღვრებას კოლექტიური არაცნობიერის, როგორც ზოგადსაკაცობრიო სიმბოლიკის, მათ შორის - მითებისა და სიზმრების - წყაროს შესახებ. აქვე დაწვრილებითაა განხილული ლიბიდოს გამოვლინებები რელიგიურ ტექსტებსა თუ ლიტერატურულ ნაწარმოებებში. 

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ხუთ, 07/12/2017 - 13:50


 

ლეკვეიშვილი, მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (წიგნი I) / მ. ლეკვეიშვილი, ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი; რედ. გ. მამულაშვილი. - თბ.: მერიდიანი, 2016. – 752 გვ.

ISBN  978-9941-10- 044 - 4 (ტომეული)
ISBN  978-9941- 25-262- 4 (I ტომი)

ლეკვეიშვილი, მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი (წიგნი II) / მ. ლეკვეიშვილი, ნ. თოდუა, გ. მამულაშვილი; რედ. გ. მამულაშვილი. - თბ.: მერიდიანი, 2017. – 624 გვ.
ISBN  978-9941-10- 087 - 1 (ორტომეული)
ISBN  978-9941- 25-301- 0 (II ტომი, გადამუშავებული გამოცემა)

წინამდებარე წიგნი საქართველოს სისხლის სამართლის კერძო ნაწილის სახელმძღვანელოს წარმოადგენს. I ტომი მოიცავს ადამიანის საწინააღმდეგო, ეკონომიკურსა და საზოგადოებრივი უშიშროებისა და წესრიგის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს (ნარკოტიკულ დანაშაულამდე). ხოლო, II ტომი მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა: ნარკოტიკული, სატრანსპორტო, კიბერნეტიკული, ეკოლოგიური დანაშაული, სახელმწიფო დანაშაული, სასამართლო ხელისუფლების საწინააღმდეგო დანაშაული, სამხედრო სამსახურის საწინააღმდეგო დანაშაული (ზოგადი დახასიათება) და დანაშაული კაცობრიობის წინააღმდეგ.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ოთხ, 06/12/2017 - 17:26

საქართველო ანგელოზის თვალით = Georgia in the Eyes of an Angel = Грузия глазами ангела =  Gruzija angelo akimis / ფოტოს ავტ. ვინგაუდას ვასილიაუსკასი – Leidėjas: Šilumos energija, [2017]. - [142 გვ.]

ISBN 978-609-95486-8-5
ეს არის ლიტვუტრი ენისა და კულტურის ცენტრისა და ცნობილ ფოტოხელოვან ვინგაუდას ვასილიაუსკასის ერთობლივი პროექტი წამძღვრებით - „ალბათ აქ ცხოვრობენ ანგელოზები“; ალბომი, რომელიც საქართველოს „მეცხრე ციდან“ დაგვანახებს.   აქ თავმოყრილი ფოტოები საქართველოს ულამაზეს ბუნებას, კულტურას, არქიტექტურულ ძეგლებსა და ჩიტის ფრენით გადაღებულ ხედებს აღწერს. ალბომი ოთხენოვანია, ფოტოების კომენტარები მოამზადეს ლიტვის განათლების მეცნიერების უნივერსიტეტის ლიტვური ენათმეცნიერებისა და კომუნიკაციის კათედრის პროფესორმა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლიტვური ენისა და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელმა, დოქტორმა ვიდას კავალიაუსკასმა და ივანე ჯავახიშვილის სახეობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორმა, დოქტორმა ქეთევან გოჩიტაშვილმა. ალბომში თავმოყრილია სხვადასხვა ქალაქებისა და რეგიონების უნიკალური ხედები:

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ოთხ, 06/12/2017 - 17:19

როგავა, ზვიად. საგადასახადო სამართალი : დამხმარე სახელმძღვანელო = Tax Law. წგ. III / რედ. მ. კოპალეიშვილი. - თბ.: იურისტების სამყარო, 2017. – 438 გვ. 

ISBN 978-9941-9512-3-7
სახელმძღვანელოში განხილულია საქართველოში მოქმედი საერთო-სახელმწიფოებრივი და ადგილობრივი გადასახადების გამოანგარიშებისა და გადახდის წესი, გაანალიზებულია საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ინსტრუქციები, აგრეთვე საქართველოს შემოსავლების სამსახურის ინსტრუქციული და მეთოდური მასალა, მითითებები და კომენტარები. თითოეულ გადასახადზე განხილულია მისი ელემენტები და ძირითადი ნორმატიული აქტები.  წინამდებარე სახელმძღვანელოში წარმოდგენილი კომპეტენტური ორგანოების მიერ შემუშავებული კონკრეტული სიტუაციური მაგალითები და გრაფიკული ჩანაწერები, უფრო კომპაქტურად გადმოგვცემს საქართველოში მოქმედ მთელ რიგ კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებს და ამავდროულად აადვილებს სასწავლო კურსის შესწავლას.  წიგნის ძირითადი ნაწილი აერთიანებს შემდეგ სტრუქტურულ ერთეულებს:

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ოთხ, 06/12/2017 - 17:16

შენგელია, რომან. საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი / რ. შენგელია, ე. შენგელია; რედ.: ჯ. ხეცურიანი, ლ. ჭანტურია. - თბ.: მერიდიანი, 2017. – 496 გვ. 

ISBN 978-9941-25-121-4 ISBN 978-9941-25-314-0
საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალის საკითხების გაერთიანება მათ შორის არსებული შინაარსობრივი და ლოგიკური კავშირითაცაა განპირობებული.  საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართალი სამოქალაქო სამართლის, როგორც დამოუკიდებელი დარგის შემადგენელი ნაწილია.  სამოქალაქო კანონმდებლობში უკანასკნელ პერიოდში შეტანილმა არსებითი ხასიათის ცვლილებებმა და შესაბამისი ლიტერატურის იშვიათობამ დღის წესრიგში დააყენა საოჯახო და მემკვიდრეობის სამართლის ახალი სასწავლო წიგნის შექმნის აუცილებლობა. მიმდინარე ნაშრომში განხილულია ოჯახთან და მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული თითქმის ყველა სამართლებრივი საკითხი. წიგნს ახლავს დანართები:

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ორშ, 27/11/2017 - 16:21

Teteriatnikov, Natalia B. Justinianic Mosaics of Hagia Sophia and Their Aftermath. – Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2017. – 355 p.: ill.  ISBN: 9780884024231 
კონსტანტინოპოლის არქიტექტურული ძეგლი აია სოფიას საკათედრო ტაძარის ნაგებობა თითქმის იმავე სახით არის შემორჩენილი, თუმცა მისი მოზაიკური ფრესკების მხოლოდ მცირე ნაწილია პირვანდელი იერით შემონახული. ავტორი განიხილავს პირველად ფრესკებს და მიწისძვრის შემდგომდროინდელ (558 წ.) სახეშეცვლილ ანალოგიას. ავტორი აანალიზებს იუსტინიანური მოზაიკის მატერიალურ და დეკორატულ კომპონენტებს. იგი განიხილავს როგორც არქიტექტურულ და თეოლოგიურ ესთეტიკას, ისევე იმ სოციალურ პირობებს, რამაც გამოიწვია გამორჩეული, არაიკონიკური მოზაიკის პროგრამის წარმოება. ეს წიგნი რეალურად ინახავს გადარჩენილ მტკიცებულებათა მთლიან ინფორმაციას და ფაქტიურად მსოფლიოს თქვენთვის ხელმისაწვდომად ხდის. წიგნს ახლავს ფერადი ილუსტრაციები, ბიბლიოგრაფია (გვ. 331-345) და სახელთა საძიებელი

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ორშ, 27/11/2017 - 16:09

დუნდუა, თედო. საქართველოს უძველესი და ძველი ისტორიის ნარკვევები. - თბ.: მერიდიანი,  2017. – 308 გვ.: ილ. ISBN 978-9941-25-348-5
წინამდებარე  წიგნი  წარმოადგენს მონოგრაფიას საქართველოს ისტორიის შესახებ, რომლის ქრონოლოგიური ჩარჩოები მოიცავს ძვ. წ. XV- ახ. წ. III საუკუნეებს. წიგნი განკუთვნილია ისტორიკოსების, სტუდენტებისა და საქართველოს ისტორიით დაინტერესებული მკითხველისთვის. ნაშრომში წარმოდგენილია ილუსტრაციები და რუკები. ასევე ერთვის რეზიუმე, ინგლისურ ენაზე. 

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

პარ, 17/11/2017 - 17:00

პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება და სახელმწიფო ვალდებულებები / ბესარიონ ბოხაშვილი, კონსტანტინე კორკელია, - თბ., 2017. – 309 გვ.

ევროპული კონვეციის მერვე მუხლი, პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება, მოიცავს ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა: პატივი და ღირსება, პირადი მონაცემების შეგროვება და მათზე წვდომა, სქესობრივი ცხოვრების საიდუმლოება, ინდივიდის ფოტო და ვიდეო გამოსახულება, ბავშვის მოთავსება სახელმწიფო მზრუნველობის ქვეშ, და მრავალ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. ნაშრომის მიზანია უფრო ეფექტურად დაიცვას ადამიანის უფლებები ეროვნულ დონეზე, გრძელვადიანი პერსპექტივით, ადამიანის ძირითადი უფლებების დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფის მიზნით. 

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ორშ, 02/10/2017 - 12:39

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია : უძველესი დროის საქართველო / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-525-2

ISBN 978-9941-23-701-0

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  პირველი ქრისტიანული ათასწლეული / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-526-9

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  ოქროს ხანა / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-527-6

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  სისხლის წვიმების საუკუნეები / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-528-3

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  ერეკლე მეორის ეპოქა / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-529-0

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  მფარველის დაპყრობილი ქვეყანა / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-530-6

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია :  ილიას ეპოქა / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-531-3

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია : პირველი რესპუბლიკა / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-532-0

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია : საქართველო საბჭოთა იმპერიაში / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-533-7

შველიძე, დიმიტრი. საქართველოს ისტორია : დაბრუნება მსოფლიო რუკაზე / რედ. ზ. აბაშიძე. - თბ.: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2016. – 64 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-23-534-4


აღწერლი ისტორილი ფაქტები უხვად გამდიდრებული შთამბეჭდავი ილუსტრაციებით, ფოტოებითა და რუკებით  10 დამოუკიდებელ წიგნს აერთიანებს. წიგნები ქრონოლოგიურად შემდეგი თანმიმდევრობისაა: ადამიანის უძველესი სახეობა, დმანისელი ადამინი და მოგვიანებით საქართველოს ტერიტორიაზე შექმნილი  სახელმწიფოებრივი გაერთიანებები: დიაოხი და კოლხა; ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად, ქართული დამწერლობა; შემდეგ უკვე - დავითის ეპოქა „ოქროს ხანა“, ეროვნული ერთობის უმაღლესი ფორმა - ქართველი ერი. ამის შემდეგ მოვლენები სამწუხარო მიმართულებს იძენს: ესაა მუსლიმანური დამპყრობლები, საქართველოს დაყოფა სამეფო-სამთავროებად, ქართლ-კახეთი და ერეკლე მეორის პოლიტიკა; 

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ორშ, 02/10/2017 - 12:19

Rapp JR., Stephen H.  The Sasanian World through Georgian Eyes: Caucasia and the Iranian Commonwealth in Late Antique Georgian Literature.  USA: Ashgate, 2014. – 513 p.  ISBN – 9781472425522 (hbk) ISBN – 9781472439352 (ebk-PDF) ISBN – 9781472439369 (ebkePUB)
წიგნში, აღწერილია გვიანი ანტიკური ხანის ქართული ლიტერატურული წყაროები, რომლებიც სასანიანთა იმპერიის შესახებ მოგვითხრობს. სასანიანთა სამყაროს ჩრდილოეთი ნაწილი კოსმოპოლიტური კულტურების გავრცელების კერად ითვლება, ეს ინფორმაცია ქართული ჰაგიოგრაფიულ და ისტორიოგრაფიულ თხზულებებშია გადმოცემული. აღნიშნულ  წყაროებში, ზუსტი ინფორმაცია სასანიანთა იმპერიის ბირთვის და მანამდე არსებული, პართიისა და აქემენიდური სპარსეთის შესახებ, მწირია. თუმცა, ფართო კავკასიური საზოგადოების ჩამოყალიბება ირანული და განსაკუთრებით, ჰიბრიდული ირანული ხაზების გასწვრივ, აშკარაა. წიგნში გადმოცემულია აღნიშნული მოსაზრების დამადასტურებელი არაერთი  ფაქტი. 

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ორშ, 02/10/2017 - 11:57

Rayfield, Donald. Edge of Empires: A History of Georgia. UK: Reaktion Books, 2012. - 479 p.  ISBN –  978  1  78023  030  6 Рейфилд, Дональд. Грузия: Перекресток империй. История длиной в три тысячи лет. М.: КоЛибри, 2017. - 608 c. ISBN – 978-5-389-12135-5
წიგნში  გადმოცემული  საქართველოს  ისტორია, უძველესი დროიდან (ანტიკურ ანატოლიაში ქართველების გამოჩენიდან) მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდის ჩათვლით არის გადმოცემული. ავტორი განიხილავს, ქვეყნის შიდა პოლიტიკასა და ცვლილებებს დეზინტეგრაციასა და ერთიანობას შორის. გადმოცემულია საქართველოს ბრძოლის ამსახველი ფაქტები იმ იმპერიებთან, რომელთაც ქვეყნის დანაწევრება, მასზე კონტროლი ან განადგურება სურდათ.  ასეთი კონფლიქტების  მაგალითებია: ბერძნებთან, არაბებთან,  თურქებთან, ჯვაროსნებთან, მონღოლებთან, სპარსეთისა და რუსეთის იმპერიებთან, საბჭოთა ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ წარმოებული ბრძოლები და სხვა. ავტორი გვაწვდის ინფორმაციას, ცალკეული ქართველი მეფეებისა და ქვეყნის დამპყრობლების შესახებაც. 

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ორშ, 02/10/2017 - 11:28

Jones, Stephen. Georgia: A Political History  Since Independence. London and New York: I. B. Tauris, 2015. – 376 p.

ISBN -  978 1 78453 085 3

eISBN - 978  0 85773 586 7 


აღნიშნული წიგნში სიღრმისეულადაა აღწერილი და გაანალიზებული, საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდგომი, ბოლო ოცი წლის, პოლიტიკური  და ეკონომიკური  პროცესები. წიგნში გამოყენებულია ადგილობრივი და საერთაშორისო  რესურსები, ასზე მეტი პირადი ინტერვიუ მინისტრებთან, ელჩებთან და ქვეყნის მართვისა და განვითარების პროცესში მონაწილე წამყვან პოლიტიკურ პირებთან. ნაშრომი საინტერესოა, როგორც აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებისთვის, ასევე  ფართო  საზოგადოებისთვისაც. 


იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

პარ, 29/09/2017 - 16:38

აბდ ალ-ლაჰ იბნ ალ-მუკაფა. წიგნი ქალილასა და დიმნასი / იდეის ავტ.: ბ. მაცაბერიძე, რ. მოსიძე; მთარგმნ., განმარტ., ბოლოთქმა გ. ლობჟანიძე. - თბ.: ბაკმი, 2016. – 288 გვ.: ილ.

ISBN 978-9941-426-67-4


გამორჩეული ქმნილება - საკაცობრიო მხატვრული ძეგლი, ადამიანის მარადიულ საგზლად შემორჩენილი „ქილილა და დამანას“ არაბული ვერსია პირველად სპარსულიდან არაბულად, VIII საუკუნეში ითარგმნა. დღემდე ქართველი მკითხველი ამ ნაწარმოების სპარსული ვარიანტის თარგმანს იცნობდა მხოლოდ, რომელიც სულხან-საბა ორბელიანისა და ვახტანგ VI მიერ იყო შესრულებული. ამჟამად კი წიგნში წარმოდგენილი უძველესი ვერსია დედნის არარსებობის გამო ყველაზე ძველ ვარიანტად მიიჩნევა. 

ცხოველთა და ფრინველთა ენით გადმოცემული იგავი არის ავტორის გაბედულ ჩანაფიქრი, სიბრძნის ხელოვნების დაუფლებისათვის. ეს არის ის, რაც აუცილებელია ცოდნისმოყვარეთა საწვრთნელად და ჭეშმარიტების მაძიებელთა პატივსაგებად. ამ ყოველივეს კი ქართველი მკითხველი უნიკალური ფერადი ილუსტრირებული გამოცემით გაიცნობს.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

პარ, 29/09/2017 - 16:26

ქართველი მოღვაწეები / პროექტის ავტ.  დ. ყანჩაველი;  რედ. გ. ლეთოდიანი. – [თბ.] : ET CETERA,  2016. - 416 გვ.

ISBN - 978-9941-0-9534-4
წინამდებარე  წიგნი აერთიანებს პოლიტიკურ, საერო თუ სასულიერო მოღვაწეებს; ადამიანებს, რომლებმაც საქართველოს ისტორიაში, სხვადასხვა დროს, მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს თავიანთი მოღვაწეობით თუ ნააზრევით და ზოგიერთი  მოღვაწის შემთხვევაში გარკვეულ ტენდენციებსაც მისცეს დასაბამი. ამ ადამიანებმა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის, ქართული იდენტობის ფორმირებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ბევრი მათგანი დღემდე დავიწყებულია ან არასათანადოდაა შეფასებული. ცხადია, საქართველოში, ისევე როგორც ნებისმიერ ქვეყანაში, არცთუ მცირეა იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ქვეყნის ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა, მაგრამ ამ შემთხვევაში წიგნში თავმოყრილია ის პიროვნებები, რომლებიც წინ უსწრებდნენ დამოუკიდებელი საქართველოს ფორმირებას, ან უშუალოდ მონაწილეობდნენ ამ პროცესში. ცნობილ, ღირსეულ მოღვაწეებთან ერთად, გადმოცემულია საქართველოს ისტორიისათვის მნიშვნელოვანი ფიგურების - დამფუძნებელი კრების მონაწილე ქალების შესახებ; ქალების, რომლებმაც დამოუკიდებლობის პირველ აქტზე მოაწერეს ხელი და რომელთაც თავიანთი მოღვაწეობის გამო, გასაბჭოების შემდეგ, ტრაგიკული ბედი ხვდათ წილად. 

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

პარ, 29/09/2017 - 16:21

წმინდა ოთხთავი / გიორგი ათონელის რედაქცია; პროექტის ავტ.: ბ. მაცაბერიძე, რ. მოსიძე. - თბ.: ბაკმი, 2016. – 386 გვ.: ილ.

ISBN978-8841-426-23-0


ძველ საქართველოში დაწერილი „გელათის სახარება“  (XII ს) წარმოადგენს კალიგრაფიისა და მინიატურული მხატვრობის, თავსამკაულებისა და საზედაო ასოების, კინძვა-კაზმვისა და ჭედვა-მორთვის ხელოვნების მთლიან ჰარმონიას.

გელათის ოთხთავის მხატვრული გაფორმება, ოქროს ხანის პერიოდის ქართული მინიატურული ხელოვნების გამორჩეული ნიმუშია. „გელათის სახარების“ ხელნაწერს არ ახლდა არც გადამწერისა და მხატვრის ანდერძ-მინაწერები და არც ადგილისა და დროის განმსაზღვრელი ნიშნები. ამდენად წიგნის სახელწოდებაც მისი ბოლოდროინდელი დაცულობის ადგილიდან იქნა დამკვიდრებული.


წინამდებარე სახარება მინიატურებით გაფორმებული პირველი ბეჭდური გამოცემაა. გამოცემის ტექსტი მომზადდა „ახალი აღთქმის“ საქართველოს საპატრიარქოს 1963 წლის გამოცემის მიხედვით.

წიგნი, როგორც საგამომცემლო ფაქტი უნიკალურია,

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

პარ, 29/09/2017 - 15:56

დოილი, ართურ კონან. შერლოკ ჰოლმსი. ტ. I / რედ.: ქ. ნიკოლეიშვილი; ე. ბუჯიაშვილი. - თბ.: ნოტა-ბენე, 2017. – 910 გვ.   ISBN - 978-9941-0-9442-2  (ტომეული) ISBN - 978-9941-0-9443-9  (I  ტომი)
დეტექტიური  ჟანრის  წიგნში გადმოცემულია ართურ კონან დოილის მიერ შექმნილი ლიტერატურული პერსონაჟის, ცნობილი დეტექტივის, შერლოკ ჰოლმსის თავგადასავლების მთელი სერია. ხერხი, რომელსაც ჰოლმსი დეტექტიური ძიებისას იყენებს, დედუქციაა, რომლის ასამოქმედებლადაც საჭიროა მახვილი თვალი, გამოცდილება, რიგ მეცნიერებათა კარგი პრაქტიკული ცოდნა, სწრაფი, სხარტი გონება და კიდევ რამდენიმე პატარა საიდუმლო. უმრავლეს შემთხვევაში, ნაწარმოებში თხრობა მიმდინარეობს შერლოკის მუდმივი თანამგზავრის - ექიმი უოტსონის მიერ, რომელიც აღწერს ჰოლმსის გამოძიებებს.
ეს ნაწარმოებები ითვლება დეტექტიური ჟანრის კლასიკად. 
დოილი, ართურ კონან. შერლოკ ჰოლმსი. ტ. I / რედ.: ქ. ნიკოლეიშვილი; ე. ბუჯიაშვილი. - თბ.: ნოტა-ბენე, 2017. – 910 გვ.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

პარ, 29/09/2017 - 15:46

Modern Architecture A-Z / Ed. by L. Taschen; with text by K. Gazey, P. Gössenl C. Mollio, U. Ramlow and others. – German: Taschen. - 2 v. 592 pages ISBN 978-3-8365-5631-6 Edition: English   ბევრი სხვა არქიტექტურული ენციკლოპედიისაგან განსხვავებით, რომლებიც უფრო მეტად ორიენტირებულია შენობა-ნაგებობების და დიზაინზე აქ მკითხველი გაეცნობა არქიტექტურულ ნაგებობების განათების ესთეტიკასა და ტექნიკას. წიგნი მოიცავს მთლიანად XIX-XXI საუკუნეების მიმართულებასა და სტილის რაც წარმოდგენილია იშვიათი ფოტო-ილუსტრაციებით. წარმოდგენილია არქიტექტორები მოკლე ბიოგრაფიით, მნიშვნელოვანი ნამუშევრებით, ისტორიული კონტექსტითა და ზოგადი მიღწევებით. თანამედროვე არქიტექტურის ყოვლისმომცველი ენციკლოპედია A-Z-მდე,  თანაბარ ემოციებსა და ინტერესს იწვევს როგორც პროფესიონალ არქიტექტორებში ასევე, სტუდენტებსა და ამ სფეროთი დაინტერესებულ ნებისმიერ მკითხველში.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ოთხ, 20/09/2017 - 17:38

David A. Lauer , Stephen Pentak. Design Basics. – USA: Wadsworth Publishing Company, 2012. – 308 p.
ISBN-13: 978-0495915775
ISBN-10: 0495915777

Sandy Halliday. Sustainable Construction. –  London and New York : Taylor and Francis Group, 2013. – 395 p.
ISBN-13: 978-0750663946
ISBN-10: 0750663944

Green Building. Guidebook for Sustainable Architecture / Bauer Michael, Mösle  Peter, Schwarz Michael. – London New York Germany: Springer, 2010. – 208 p.
ISBN-13: 978-3642006340

Architectural Graphic Standards 12/ American Institute of Architects, Keith E. Hedges. – Canada: Wiley, 2016. – 1062 p.
ISBN: 978-1-118-90950-8

Julius Panero, Martin Zelnick. Human Dimension and Interior Space: A Source Book of Design Reference Standards. – New York, Whitnry library of Design, 1979. – 320 p. 
ISBN 0823072711

Neufert Architects' Data/ translated by D. Sturge. – Germany: Wiley-Blackwell, 2017. – XIII+593 p.
ISBN: 978-1-4051-9253-8

McMorrough, Julia. The Architecture Reference & Specification Book: Everything Architects Need to Know Every Day. – USA: Rockport Publishers, 2013.- 272 p.
ISBN 10: 1592538487 ISBN 13: 9781592538485

Steve Bowkett. Archidoodle: The Architect's Activity Book. – London:Laurence King Publishing, 2013. – 160 p.: 200 illustrations.
ISBN 9781780673219

წიგნებში განხილულია ინოვაციური სამშენებლო დიზაინი და მენეჯმენტისა და პროფესიონალიზმის უახლესი ტექნიკა. აღნიშნული შრომები წარმოადგენს თანამედროვე არქიტექტურის უახლესი მიღწევების საუკეთესო ნიმუშებს. 

წიგნებში მიმოხილულია ის ინტეგრირებული ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ მდგრადი და ამავდროულად ეკოლოგიური ნაგებობების დაგეგმარებისა და შენების პროცესში. აქვე შევხვდებით მასალებს ციფრული ფაბრიკაციის, ინფორმაციული მოდელირების, ორგანზომილებიანი დიზაინისა და სხვა სახის არქიტექტურული გამოწვევების შესახებ.

თანამედროვე პოსტსტრუქტურალისტური აზროვნების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტია ადამიანის სხეულის აზომვითი შედარება შენობის სტილთან, იგივე ანთროპომეტრია, რის საფუძვლებსაც ამავე ლიტერატურაში იხილავს დაინტერესებული მკითხველი. ასევე გაეცნობით კონსტრუქტივისტური ძეგლის შექმნის მოდელს.

წიგნებში უხვად არის ფერადი ილუსტრაციები, უამრავი არქიტექტურული ნამუშევრები და იდეები.

წიგნები თანაბარ დახმარებას გაუწევს როგორც პრფესიონალ, ისე დამწყებ დიზაინერებს მაქსიმალურად აითვისონ ტექნიკური უნარები  თანამედროვე კონცეფციების განხორციელებისათვის. 


იხ. ვრცლად