წყაროები (RSS)

IFLA

Foss4lib.org

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

LIBER news

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

DSpace news

EIFL-OA news and events

eifl licensing news

OA Week news

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

EIFL - FOSS news

EIFL news and events

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება