წყაროები (RSS)

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

IFLA

EIFL-OA news and events

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

DSpace news

LIBER news

eifl licensing news

OA Week news

Foss4lib.org

EIFL - FOSS news

EIFL news and events

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება