წყაროები (RSS)

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

EIFL-OA news and events

IFLA

LIBER news

DSpace news

eifl licensing news

Foss4lib.org

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

EIFL - FOSS news

EIFL news and events

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

OA Week news

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება