წყაროები (RSS)

IFLA

LIBER news

DSpace news

EIFL-OA news and events

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

eifl licensing news

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

OA Week news

Foss4lib.org

EIFL - FOSS news

EIFL news and events

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება