წყაროები (RSS)

EIFL-OA news and events

LIBER news

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

OA Week news

IFLA

eifl licensing news

Foss4lib.org

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

EIFL - FOSS news

EIFL news and events

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

DSpace news

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება