წყაროები (RSS)

IFLA

DSpace news

EIFL-OA news and events

LIBER news

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

eifl licensing news

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

Foss4lib.org

EIFL - FOSS news

EIFL news and events

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

OA Week news

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება