წყაროები (RSS)

საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

Foss4lib.org

EIFL - FOSS news

EIFL news and events

EIFL-OA news and events

DSpace news

LIBER news

IFLA

eifl licensing news

OA Week news

საქ. საბიბლიოთეკო ასოციაციის Facebook

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

მკითხველის გვერდი – ზუგდიდი – FACEBOOK

რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება

ჩვენი OA სიახლეები

ინფოარხების ცნობების შეკრება