ამბების აგრეგატორი

Cloud Academy Collaboration to Create Technology Jobs for Disadvantaged Youth

DSpace news - ხუთ, 26/04/2018 - 21:41

DuraSpace is collaborating with Digital Divide Data (DDD), a non-profit social enterprise creating sustainable digital and  technology jobs for disadvantaged, underprivileged, and underserved youth communities worldwide.

DDD provides technical training for youth by partnering with Amazon Web Services (AWS). Together they formed a Cloud Academy in Nairobi, Kenya in January 2017 with a goal to teach AWS cloud competencies and skills that are globally credentialed and certified. The training gives graduates access to employment opportunities in cloud computing through DDD’s Cloud Computing service for non-profits, universities, and cultural heritage organizations.

In the summer of 2017, DDD and DuraSpace met to consider how to leverage existing open source software products and services to provide practical work experience for students of the Cloud Academy. The group decided to begin with a project to explore how to improve the deployment and administration of the DSpaceDirect service offered by DuraSpace on AWS infrastructure.

Over seven months, a joint team worked together on the project with DuraSpace providing mentoring and guidance.  The DDD team built out a new architecture in AWS for the deployment of DSpaceDirect, including load balancing, use of an elastic file system, and managed database services. Over the coming months, this work will be reviewed, tested, and incrementally integrated into the DSpaceDirect service.

DuraSpace’s Services Technical Director, Bill Branan, had an opportunity to meet two of the Cloud Academy engineers involved in the project at the AWS conference in October, 2017.

“Hearing the stories of where these students started their journey, and all the work they have done as part of the DDD program to establish technical proficiency, provides a startling glimpse at the wealth of talent that is available if we are only willing to look. DDD is doing an incredible job of finding students who are eager to learn and providing them with the training they need to succeed. I look forward to continued work with DDD, to further both the DuraSpace and DDD missions.”

As the project wraps up, the team is documenting the new architecture and developing cost estimates for implementation as part of the DSpaceDirect service. DuraSpace and DDD are also discussing new ways to collaborate.

To learn more about the Cloud Academy and hear from students about the experience, we invite you to watch this video or get in touch Sameer Raina, 1-201-600-6749, sameer.raina@digitaldividedata.com. Similarly, you can contact info@duraspace.org with questions about this project.

The post Cloud Academy Collaboration to Create Technology Jobs for Disadvantaged Youth appeared first on Duraspace.org.

Congratulations to IYALI 2018 Participants

IFLA - ხუთ, 26/04/2018 - 16:38

IFLA has partnered with EIFL-PLIP and AfLIA to support 15 participants in the second Young African Library Innovators initiative (IYALI) programme.

IYALI is a peer learning and international networking experience for African public librarians, organised by the EIFL Public Library Innovation Programme (EIFL-PLIP), in partnership with the African Library and Information Associations and Institutions (AfLIA) and the International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

IYALI aims to expose emerging public library innovators from Africa to experiences and ideas in other developing and transition economy countries. IFLA plays a significant role in supporting all IYALI participants, from participating in the initial selection to funding their entry ticket to IFLA’s World Library and Information Congress (WLIC). Furthermore, IFLA advises on suitable topics during its flagship event as well as organising networking opportunities with IFLA International Leaders Programme associates.

Read about the 15 new participants who represent public and community libraries that serve urban and rural communities from 12 African countries.

Open access workshop in Kenya

EIFL-OA news and events - ხუთ, 26/04/2018 - 13:17

EIFL’s partner library consortium in Kenya, the  Kenya Libraries and Information Services Consortium (KLISC), in collaboration with EIFL, will host a one-day knowledge-sharing and problem-solving workshop on institutional open access repositories and policies.

During the workshop, repository managers from 15 universities in Kenya will share experiences, challenges and success stories in repository management, and in open access policy formulation. The workshop takes place at the Multimedia University of Kenya in Nairobi.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Securing the Past, Shaping the Future: IFLA President Visits Moscow

IFLA - ხუთ, 26/04/2018 - 12:22

Libraries today are faced with trends that can both pose a threat and promise an opportunity. Globalisation and digitisation are unstoppable and are being felt around the world. Yet this shared situation underlines the value for libraries of working together to achieve our vision. This message came out clearly from a seminar held on 20 April in Moscow, with the participation of IFLA President Glòria Pérez-Salmerón.

The event, organised by the Russian Library for Foreign Literature, had the title UN Sustainable Development Goals + IFLA Global Vision = a Point of Growth for Modern Libraries? Bringing together two key areas of IFLA’s work, it was possible to draw a parallel between the UN’s efforts to build new and more collaborative ways of working, better tailored to local needs, and IFLA’s own global vision process.

Responding to a range of questions, Ms Pérez-Salmerón noted the key highlights and opportunities from the vision report, in particular those encouraging libraries to work more strongly with others in order to boost advocacy and deliver better services.

The work of the UN provided not only an example of new ways of thinking, but also an objective, with libraries working to ensure that they are recognised in National Development Plans.  Libraries themselves had a unique role in providing meaningful access to information. Their skills, knowledge and values would be vital in the new information age.

Ms Pérez-Salmerón has made "Libraries - motors of change" the motto of her presidency, stressing he role of libraries in the shaping people's worldviews. By taking an active part in society, libraries could become leaders in addressing such complex issues as information literacy, digital transformation, innovation, and copyright reform.

Libraries need to establish close cooperation in order to unite our efforts in the work that we have to perform in the coming years.

She argued that this could only be achieved by building the capacity of libraries and strengthening cooperation between them. "Libraries need to establish close cooperation in order to unite our efforts in the work that we have to perform in the coming years."

The visit also provided the opportunity to open formally the new training space opened by the IFLA Preservation and Conservation Centre in Moscow. This excellent facility will doubtless help realise even better the mission of the PAC Centres to share knowledge and training with other institutions. 

Ms Pérez-Salmerón met with the director of the National Library of Russia, the acting Director General of the Russian State Library, and the Head of the Department of Foreign Library Science and International Library Relations. She also offered opening words at the official opening of the "Biblionoch" (Biblionight) 2018 in Moscow at the Turgenev Library, together with the Minister of Culture of the Russian Federation Mr. Vladimir Medinsky and the Minister of Culture of Moscow Government Mr. Alexander Kibovsky.

SCECSAL XXIII Conference

EIFL-OA news and events - ხუთ, 26/04/2018 - 09:10

EIFL is supporting Kenyan public librarian Purity Kavuri-Mutuku to present a paper at the 23rd Standing Conference of Eastern, Central and Southern African Library and Information Association (SCECSAL XXIII). The paper is about a public library service funded by the EIFL Public Library Innovation Programme.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Register Today: Islandora Camps

DSpace news - ხუთ, 26/04/2018 - 02:14
The Islandora community is hosting multi-day learning seminars called Islandora Camps this summer. The camps will be in Limerick, Ireland (Islandora CampEU18, June 20-22) and Halifax, Nova Scotia (Islandora Camp HRM, July 18-20). Islandora Camps provide focused training on administering Islandora combined with sessions from the community showcasing innovative implementations and initiatives. Camps offer both administrative and developer tracks. For more information on Islandora events, visit https://islandora.ca/events.

The post Register Today: Islandora Camps appeared first on Duraspace.org.

Pour la Journée Mondiale de la Propriété Intellectuelle 2018, découvrez l'OMPI!

IFLA - ოთხ, 25/04/2018 - 19:57

L'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) est une agence spécialisée des Nations Unies en charge du droit d'auteur et d'autres questions dans le domaine de la propriété intellectuelle. Son objectif est de diriger le développement d'un système international de propriété intellectuelle équilibré et efficace qui permette l'innovation et la créativité pour le bénéfice de tous.

Jusqu'à présent, il y a eu des résultats positifs auprès de l’OMPI pour le secteur bibliothécaire, notamment le Traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, et les études du professeur Kenneth Crews sur les limitations et exceptions relatives au droit d’auteur en faveur des bibliothèques et des services d’archives (2008, 2015, 2017).

L'OMPI est une plate-forme importante où les bibliothèques peuvent faire valoir la nécessité d’avoir des exceptions et limitations meilleures et insister sur le besoin de les appliquer de manière transfrontalière. Cependant, pour continuer à faire cela, nous avons besoin de votre aide. Votre contribution au niveau national est la clé de nos objectifs. C’est pour cela que l'IFLA a produit le guide « Découvrir l'OMPI », qui vous aidera à mieux comprendre ce qu’est l'OMPI, comment elle fonctionne et comment y participer.

Télécharger le guide complet « Découvrir l'OMPI ».

Para el Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2018, ¡descubra la OMPI!

IFLA - ოთხ, 25/04/2018 - 19:50

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es una Agencia especializada de las Naciones Unidas a cargo de derechos de autor y otras cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual e industrial. Su objetivo es liderar el desarrollo de un sistema internacional de propiedad intelectual equilibrado y eficaz que permita la innovación y la creatividad para el beneficio de todos.

Hasta ahora, la OMPI ha logrado resultados relevantes para el sector bibliotecario, entre ellos el Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, y los estudios del profesor Kenneth Crews sobre limitaciones y excepciones para bibliotecas y archivos (2008, 2015, 2017).

La OMPI es una plataforma importante a través de la cual las bibliotecas pueden argumentar a favor de la necesidad de más y mejores excepciones y limitaciones al derecho de autor alrededor del mundo, y de aplicación transfronteriza. Pero para continuar haciendo esto, necesitamos su ayuda. Su contribución a nivel nacional es clave para nuestros objetivos. Es por ello que la IFLA ha producido la guía “Descubrir la OMPI”, que le ayudará a comprender mejor qué es la OMPI, cómo funciona y cómo puede participar.

Acceda al documento completo “Descubrir la OMPI”.

Congratulations to 15 African Library Innovators

EIFL-OA news and events - ოთხ, 25/04/2018 - 17:14

Congratulations to 15 IYALI (Initiative for Young African Library Innovators) participants, who will travel to southeast Asia for an intensive learning experience.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

დამოუკიდებლობის დარბაზი, რომელიც ეპოქას გააცოცხლებს

დამოუკიდებლობის დარბაზი, რომელიც ეპოქას გააცოცხლებს

უახლოეს მომავალში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დამოუკიდებლობის დარბაზი გაიხსნება. დარბაზი გამორჩეული და საინტერესო იქნება იმით, რომ განთავსდება საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღესთან დაკავშირებული ლიტერატურა და სიმბოლიკა, რომელიც მკითხველისა და დამთვალიერებლის თვალწინ ეპოქასა და იმ პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს გააცოცხლებს.

სრული ტექსტი

-- Delivered by Feed43 service

For World Intellectual Property Day 2018, get into WIPO!

IFLA - სამ, 24/04/2018 - 18:10

The World Intellectual Property Organisation (WIPO) is the United Nations Agency in charge of copyright and other intellectual property issues. Its aim is to lead the development of a balanced and effective international intellectual property system that enables innovation and creativity for the benefit of all.

So far, there have been many important outcomes for the library profession at WIPO, among which the Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled, and Professor Kenneth Crews' studies on limitations and exceptions for libraries and archives (2008, 2015, 2017).

WIPO is an important platform where libraries can argue for the need for more and better exceptions and limitations to copyrigth law around the world and across borders. But to continue doing this, we need your help. Your contribution at a national level is key to our goals. IFLA has therefore produced a guide: Get into WIPO. It'll help you better understand what WIPO is, and how you can become involved.

Read the full Get into WIPO guide.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები: „ქართულ-ოსური ურთიერთობები - ისტორია და თანამედროვეობა“; ეძღვნება აკად. გიორგი ახვლედიანსა და აკად. ვასილ აბაევს; მასალები; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი; მთ. რედ. ნ. ბეპიევი = III International Conference : Perspectives of Development of Georgian-Ossetian Relations: Georgian-Ossetian Relations – History and Modernity; Dedicated to Academician Giorgi Akhvlediani and Academician Vasil Abaev; Proceedings; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Research Centre for Georgian-Ossetian Relations; Chief Ed. N. Bepievi. - თბ., 2017. - 13-15 ოქტომბერი. -217 გვ.  ISBN: 978-9941-13-672- 6
აღნიშნულ კრებულში განხილულია ქართულ-ოსური ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო, სამეცნიერო კონფერენციაზე, ქართველი, ოსი და სხვა ეროვნების ავტორების მიერ წარმოდგენილი მოხსენებები,რომლებიც ეხება შემდეგ საკითხებს: „ქართულ-ოსური ეტიმოლოგიები“,  „ქართულ-ოსური კულტურული ურთიერთობები: მსგავსებები და თანამედროვე გამოწვევები“, „სახელთა ხარისხის ფორმები ქართულსა და ოსურ ენებში“, „ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მოღვაწეობა ცხინვალში“, „ ქართულ-ოსური ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი“, „ეთნიკური უმცირესობების ენების სწავლების თავისებურებები საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა საქართველოში (აფხაზური და ოსური ენების მაგალითზე), „სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის შექმნის საკითხისათვის - საბჭოური მითი და სინამდვილე“, „ოსურ ენაში არსებული „კავკასიური ხშულების“ ისტორიისთვის“, „ინტერკულტურულ-მიგრაციული მწერლობა - მედიუმი ნაციონალურ და ინტერკულტურულ იდენტობათა შორის“, „ქართულ-აფხაზური და ქართულ-ოსური კონფლიქტების გაშუქება თანამედროვე პრესაში“, „უძველეს რწმენათა და წეს-ჩვეულებათა კვალი ოსურ ზღაპრულ ეპოსში“, „ოსური სამოყვარულო თეატრი“, „თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში ასახული, ქართულ-ოსური ადამიანური ურთიერთობები რუსული პოლიტიკის მიღმა“, „საქართველოს სახელმწიფოებრიობის აღდგენისათვის ოსთა ბრძოლის ისტორიიდან (XIX საუკუნის დასაწყისი)“ და სხვა.  კრებულში წარმოდგენილი მასალები შესრულებულია ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე. 

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

     დადიანი, თამარ. შუა საუკუნეების ქართული ქანდაკება / თ. დადიანი, ე. კვაჭატაძე, თ. ხუნდაძე; გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი; რედ. დ. თუმანიშვილი. - თბ.: სეზანი, 2017. - 424 გვ.  ISBN: 978-9941-27-498-5
Dadiani, Tamar. Medieval Georgian Sculpture / T. Dadiani, E. Kvachatadze, T. Khundadze; George Chubinashvili National Research Centre for Georgian Art History and Heritage Preservation; Ed. D. Tumanishvili. – Tb. : Cesanne, 2017. – 375 p.  ISBN: 978-9941-27-498- 2
ნაშრომში ერთ მთლიანობადაა წარმოდგენილი შუა საუკუნეების ქართული ქანდაკების თოთხმეტსაუკუნოვანი განვითარება, მისი საერთო სურათი, დღეისათვის არსებული სამეცნიერო ცოდნის შეჯამების საფუძველზე გაანალიზებულია მისი ძირითადი ტენდენციები და არსებითი მახასიათებლები. მონოგრაფია ძეგლთა ქრონოლოგიური რიგის მიხედვით ცალკეულ თავებადაა დაყოფილი. წიგნში თითოეული რელიეფი განხილულია იკონოგრაფიული, სემანტიკური და სტილური თვალსაზრისით. პროექტის განხორციელების შედეგად თავი მოეყარა შუა საუკუნეების რელიეფური ქანდაკების მრავალრიცხოვან ნიმუშს, მოხდა არაერთი მათგანის იდენტიფიცირება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მრავლად ჩატარებული ექსპედიციების წყალობით შესაძლებელი გახდა როგორც დღემდე უცნობი ძეგლების აღმოჩენა, ისე ჩვენთვის ცნობილ ნიმუშთა ახლიდან ფოტოფიქსაცია. ამგვარად, წიგნში პირველად ქვეყნდება ახლადაღმოჩენილი, სამეცნიერო წრისთვის უცნობი რამდენიმე რელიეფური ქანდაკება. ბუნებრივია, წიგნში გამოყენებულია აგრეთვე სხვადასხვა ავტორის, ჩვენთვის ხელმიუწვდომელი ძეგლების ფოტოებიც (მაგ., ოკუპირებული რეგიონების და სხვ.). 

იხ. ვრცლად

The European Knowledge Community Mobilises for Access to Knowledge

IFLA - სამ, 24/04/2018 - 16:31

The European copyright reform is moving forwards, with the final vote in the lead parliamentary committee due on 20-21 June. This leaves the possibility of the two institutions – Parliament and Council (Member States) starting negotiations between themselves in the autumn.

The directive, as it currently stands, poses a threat to access to information, namely the very controversial articles on press publishers’ rights and on upload filters. Other provisions will also have a direct impact on the sharing of knowledge and on what libraries and other cultural heritage institutions can do – the choices eventually made will be decisive.  

The Vox Scientia Campaign

For that reason, those who produce, preserve and share information are mobilizing through the Vox Scientia campaign. This initiative aims at raising awareness of the potential consequences of the text in its current form, and facilitates ways to take action and advocate for a better reform.

The webpage is also used as a platform to voice the concerns of professionals, such as librarians, scientists and researchers, and brings together position papers and research papers that help better explain the main issues of the reform. You can also contribute by becoming a signatory (your organisation), submitting a quote and a picture for the VoxBox or simply sharing giving visibility to the campaign.

IFLA’s participation at the Conference “A better copyright for quality higher education and research in Europe and beyond”

Representatives of the knowledge community gathered in Brussels earlier this month to discuss how copyright rules can work for education. The context was a high-level event organised by Education International’s regional office in Europe (ETUCE). IFLA took part, underlining that the exception needs to recognise the role of libraries as providers of life-long non-formal educators, because otherwise it will fail to reflect the reality of the educational sector in Europe. IFLA reminded participants of the 24M adults that undertake non-formal training activities in Europe every year in libraries.

Several speakers referred to the need for a flexible and broad exception and explained why licenses will not solve the problem. On this topic, Teresa Nobre, IP Lawyer for COMMUNIA, presented the results of comparative research on licensing agreements in copyright frameworks in Europe (available here), which shows that educational licences frequently contain terms and conditions which are disadvantageous to schools.

An afternoon workshop gave an opportunity for all participants (librarians, teachers, policy makers, representatives from education trade unions, copyright lawyers, publishers and NGOs, among others) to give their views on the topic.

There was agreement on the fact that there is a need for more information and copyright training for educators. The EUIPO Observatory is already looking to put this into practice through a pilot project, as reported by Justyna Petsch. It was also clear that while teachers are often producers of content, the priority for most was for good quality materials to be easily available.

The livestream of the conference is available on Youtube.

You can read more on what decision-makers have been saying, and on the process overall.

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

Кавказский сборник. Т.№10 (42) / МГИМО МИД России; Институт Международных исследований; Центр проблем Кавказа и региональной безопасности. – М.: Асспект Пресс, 2017. – 415 с. ISBN978-5-7567-0949-0
Кавказский сборник-ის მე-10 ტომი შეიცავს სტატიებს კავკასიის ისტორიის, ისტორიამცოდნეობის, ისტორიოგრაფიის, ეთნოლოგიისა და კულტუროლოგიის შესახებ. წიგნში გამოქვეყნებულია ახალი საარქივო დოკუმენტები კავკასიის ომის შესახებ. აქვე წარმოდგენილია მოსკოვის საერთაშორისო ურთიერთობების სახელმწიფო ინსტიტუტის პროფესორის ა. ბოგატუროვის ავტობიოგრაფიული ჩანაწერები. კრებულის გამოცემა 2004 წლიდან დაიწყო და მთლიანად მოიცავს 127 ავტორის 240 სტატიას მთლიანი კავკასიის (და არა მხოლოდ) მასშტაბით, კრებული თავისთავში აერთიანებს პროფესიონალების მთელ გუნდს და ეხება ყველა პირადულ ტუ საყოველთაო პრობლემებს. ამჯერად მიმდინარე ტომი განკუთვნილია კავკასიის ისტორიის, ეთნოლოგიისა და არქეოლოგიის მკვლევართათვის. 

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

ქართულ-ოსურ-რუსულ-ინგლისური და ოსურ-ქარტუ-რუსულ0ინგლისური სასაუბრო = Гуырдзиаг-Ирон-Уырыссаг-Англисаг æмæ Ирон- Гуырдзиаг- Уырыссаг- Англисаг ныхасгæнæн = Грузинско-Осетинско-Русско-Английский и Осетинско- Грузинско- Русско- Английский разговорник = Georgian-Ossetian-Russian-English and Ossetian-Georgian-Russian-English Phrasebook / შემდგ. და მთ რედ. ნაირა ბეპიევი. – [თბ.]., 2017. – 345 გვ.  ISBN 978-9941-26-070-4
წიგნი არის პირველი პრეცენდენტი ყველა ამ ენაზე წარმოადგინოს ფრაზეოლოგიურად საკმაოდ რთული  ენების კონსტრუქციები და მიაწოდოს იგი მკითხველს მისთვის საჭირო ფორმით. სასაუბროს ერთვის ლექსიკონიც რაც აადვილებს ლექსიკისა და ტერმინოლოგიის შესწავლას. აგრეთვე ახლავს ქართულ-ოსური ანბანიც სატანადო ტრანსკრიფციით. სასაუბროში წარმოდგენილია ასზე მეტი თემა, მათ შორისაა: მისალმება, მოკითხვა, დამშვიდობება, გაცნობა, თანხმობა, მიპატიჟება, სახელი ასაკი და მრავალი სხვა. სასაუბროს ერთვის კომპაქტდისკი, რომელშიც ჩაწერილია ყველა ძირითადი თემა და მოკლე ტექსტები ქართულ და ოსურ ენებზე.

იხ. ვრცლად

ახალი წიგნი ჩვენს ბიბლიოთეკაში

არქიტექტურა და იდენტობა : საეკლესიო მშენებლობა თბილისში (1801-1918) = Architecture and Identity Church Building in Tbilisi (1801-1918) / დავით ხოშტარიას საერთო რედაქციით; გ. ჩუბინაშვილის სახ. ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი. - თბ., 2016. – 261 გვ.  ISBN 978-9941-0-8781-3
წიგნის ამოცანას წარმოადგენს ერთი მხრივ თბილისის ეთნოკონფესიურ თემთა ეროვნული თუ რელიგიური იდენტობის ასახვა მათ არქიტექტურაში და მეორე მხრივ თავად არქიტექტურის როლი ამ იდენტობის ფორმირებაში. წიგნში ისმება პრობლემა ქართველ და რუს მართლმადიდებელთა, მონოფიზიტ სომეხთა, ქართველ, სომეხ და პოლონელ კათოლიკეთა და გერმანულ ლუთერანთა საეკლესიო შენობების როლი მათ ეროვნულ და რელიგიურ იდენტობის ჭრილში. წიგნში უხვად არის წარმოდგენილი ფერადი ილუსტრაციები, რაც თვალნათლივ გვანახებს თითოეული კონფესიის ჩართულობას ქალაქის არქიტექტურულ ფორმირებაში. კვლევა განხორციელდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.  წიგნს ახლავს სურათების სია (192 სხწ.) და სურათების წყაროები.

იხ. ვრცლად

Sharing & Learning From Each Other: A Very Successful First Meeting of LIBER’s DH & DCH Working Group

LIBER news - სამ, 24/04/2018 - 12:09

On Tuesday 10 April 2018, about 20 members of LIBER’s Digital Humanities and Digital Cultural Heritage Working Group convened in the KB, National Library of the Netherlands. The working group, set up in the summer of 2017, wants to create a knowledge sharing network within LIBER libraries and this first meeting was organised to contribute…

The post Sharing & Learning From Each Other: A Very Successful First Meeting of LIBER’s DH & DCH Working Group appeared first on LIBER.

Marrakesh Treaty: history is made in Kyrgyzstan

EIFL-OA news and events - სამ, 24/04/2018 - 09:58

EIFL and the University of Toronto (U of T) Libraries are proud to announce the first international transfer of accessible format books to beneficiaries in Kyrgyzstan.

კატეგორიები: თავისუფალი წვდომა

Help Needed to Pursue Goals of 2016 Policy Statement on Government Provision of Public Legal Information

IFLA - ორშ, 23/04/2018 - 19:30

The IFLA Statement on Government Provision of Public Legal Information in the Digital Age, endorsed by the IFLA Governing Board in December 2016, is directed at the governments of countries around the world. Its message concerns online publishing practices of governments as they make their primary legal materials available on the Internet, specifically the issues of access, authentication, and preservation. Regarding these matters, some countries are doing an excellent job while others still need to acknowledge and address their new responsibilities in the digital age. In this statement, IFLA calls on national governments to provide no-fee, equal access to public legal information, to incorporate technology-based authentication tools to protect the integrity and trustworthiness of the content, and to implement effective strategies for long-term preservation and public access. 

This 2016 policy statement is the result of years of focus and effort on the part of the relatively new Law Libraries Section (which was officially recognized by IFLA in 2005). The statement was developed and brought to the attention of the Governing Board by several members of the section’s Standing Committee. They did this in consultation with IFLA Governing Board member Frederick Zarndt, whose support and encouragement for several years was an important factor in the ultimate success of their efforts. 

The Law Libraries Section is now eager to enlist the advice and expertise of members of the Library and Research Services for Parliaments Section. Guidance is needed on how IFLA members can best bring the issues addressed in the statement to the attention of appropriate officials in the parliaments of countries around the world. So far, the statement has been translated into Spanish, German, and French.

New Responsibilities for a New Situation

As noted in the Statement's introduction, there has been a change in the responsibility of national governments to provide “authentic and official versions of legal materials,” including statutes, case law, and regulations. In the past era of print-only publication of public legal information by governments, libraries acted as repositories and keepers of the print volumes that contained this information, ensuring that the official content would be preserved, unchanged, for future use. In the current digital age, with governments now replacing print publication with digital provision of the same content, the situation has changed. This has created a new responsibility for the content providers: to provide access to authentic digital versions of public legal materials and to maintain and preserve that content for long-term use.

Some government entities have taken the necessary steps to address this matter, including France, the European Union, and the United States. However, there are a number of other governments around the world that have not yet acknowledged their new role in any meaningful way. In the words of the Statement, “…simply posting legal information online is not enough. Government providers also need to take responsibility for ensuring that the content they post is available to all, at no fee, that the content is authentic and trustworthy, and that it is preserved for public use over time in cooperation with memory institutions.”

As revealed by study and investigation conducted by members of the Law Libraries Section, governments of countries around the world vary greatly in their recognition of these key issues and the steps being employed to address them as they digitize their legal materials and post them online. Some countries are doing a fine job of confronting the issues and putting procedures in place to address them. Others are failing to do so, despite the fact that neglecting to consider the key issues of access, authentication, and preservation for long-term use poses a risk to sustainable access to public legal information in the digital age.

IFLA’s Response: the Statement on Government Provision of Public Legal Information

The IFLA Statement provides the following recommendations:

  • Ensure that all public legal information produced in digital format is available to the public on an equitable, no-fee basis.
  • Protect official publications of law in a digital format through authentication using technological measures, in order to ensure that the content is trustworthy, and make this clear to people.
  • Incorporate technology-based authentication measures as part of the creation of online sources of public legal information rather than adding such technology later. Especially in the case of developing countries, addressing this concern from the start will save time and money in the long run.
  • Develop and implement effective policies and programmes for the preservation of trustworthy legal materials in digital format, in partnership, as appropriate, with libraries, archives, or other memory institutions. When adopting new technologies to make legal information available digitally, ensure that these are built in such a way as to facilitate preservation for long-term public accessibility.
  • Make preserved materials permanently accessible to the public without charge.
  • Incorporate strategies for providing online access to public legal information into national development plans to implement the UN 2030 Agenda.

The Statement is accompanied by two annexes, the first providing references and supporting documents and the second highlighting examples of three countries currently using authentication technology in order to protect the primary legal content that they provide online.

Promoting the Statement and its Principles

Effective promotion of the statement – particularly with governments – will be essential if it is to have its desired impact. One venue in which IFLA has already used the statement is in its discussions with UNESCO regarding the Sustainable Development Goals. Governments have a responsibility to provide access to public legal information in order to support transparency and accountability, civil engagement and a just society, in line with Sustainable Development Goal 16.10.

IFLA has asked the ARTICLE 19 organization to post the statement as a resource on their website. This NGO takes its name from Article 19 of the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights, which sets out the freedom to seek and receive information. This is particularly essential in the case of public legal information.

The IFLA statement also seems very relevant to the ongoing process of consultation on the European Union’s Public Sector Information (PSI) Directive. A particularly relevant connection might be with their Feb. 2017 research report, On-Line Publication of Court Decisions in the EU: Report of the Policy Group of the Project ‘Building on the European Case Law Identifier’.

The statement has also been brought to the attention of the Open Government Partnership, in hopes that it will be a useful resource for this organization of 70 member countries that are in agreement on the importance of citizen understanding and participation in government, as signatories of the Open Government Declaration.

If you have suggestions or ideas regarding promotion of the statement or advocacy for its goals, please contact: Stephen Wyber, IFLA Manager, Policy and Advocacy (stephen.wyber@ifla.org) and Sarah Holterhoff, Standing Committee Member of IFLA Law Libraries Section (sally.holterhoff@valpo.edu).

ინფოარხების ცნობების შეკრება